ใครเดื อดร้อนให้คิดถึงเร าเผยขั้นตอนกู้ง่ าย

ขั้นตอนขอ สินเชื่ อออมสิน สินเชื่ อสู้ CV จากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยต่ำ ไ ม่ต้องมีหลักประกัน

พร้อมการทำสัญญากู้เงิ นในกรณีที่ผ่ านการพิจารณาคุณสมบัติและเงื่ อนไขจากธนาคารออมสิน ในแอปพลิเคชั่น MyMo

หลังจากที่ธนาคารออมสินเปิ ดให้ประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้อนจากการแพร่ระบ าดของVV ระล อกใ หม่

ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ ยงสูง ได้เข้าขอสินเชื่ อสู้ CV เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่ านมา

สินเชื่ อเสริมพลังร ากฐาน

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติขอสินเชื่ อออมสิน สินเชื่ อสู้ CV จะต้องเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

ดังนี้ สัญช าติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ผู้มีอาชีพอิสระ, ผู้ประกอบการร ายย่อย

หรือผู้มีร ายได้ประจำจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากCV ไ ม่เป็นผู้มีร ายได้จากภาครั ฐ-รั ฐวิสาหกิจ ผู้กู้ต้องมีแอปฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

ขั้นตอนการขอสินเชื่ อออมสิน สินเชื่ อสู้ CV มีดังนี้

1. เข้าแอปพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู สมัครสินเชื่ อสู้ CV

2. ระบบจะแสดงหน้ าหลักเกณฑ์และร ายละเอี ยดของสินเชื่ อสู้ CV วงเงิ นกู้สูงสุดไ ม่เกิน 10,000 บ าท

ผ่อนชำระสูงสุดไ ม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไ ม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดการชำระหนี้ 6 ง วดแรก (เงิ นต้น+ดอกเบี้ย) จากนั้นให้กดปุ่มสมัครสินเ ชื่อ

3. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. ระบบแสดงร ายละเอี ยดสินเชื่ อที่จะได้รับ จากนั้นกดดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฎต่อไป

เมื่อเสร็จสิ้ นทุกขั้นตอนแล้ว ก็ให้รอการพิจารณาเงื่ อนไขจากธนาคารโดยจะมีเจ้าหน้ าที่ติ ดต่อกลับมาอีกรอบหนึ่ง

การทำสัญญาเงิ นกู้สินเชื่ อสู้ภั ยCV

1. ระบบจะแจ้งผ่ านทางแอปพลิเคชั่น MyMo หรือ SMS ว่าได้รับการอนุมัติสินเชื่ อสู้ภั ย CV

กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน โดยให้เข้าไปที่แอปฯ MyMo แล้วเลือกถัดไป

2. อ่านเงื่ อนไขร ายละเอี ยดของสัญญาให้ครบถ้วน ก่อนกดถัดไป

3. ระบบแสดงสัญญาเงิ นกู้ ผู้กู้ควรอ่านและศึกษาทำความเข้าใจก่อนทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่อง ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

4. กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงิ นกู้

5. กดรับรหัส OTP เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

6. แสดงผลการสมัครสินเชื่ อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้ น” จากนั้นธนาคารให้เงิ นกู้เข้าบัญชี

ขอบคุณ กระปุกดอทคอม