มาดามเดีย มอบข้าวส าร อาหารแห้ง

23 พ.ค.2564 น.ส.วทันย า วงษ์โอภาสี และนายศิริพงษ์ รัสมี นำข้าวส าร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง หน้ ากากอนามัย แ จกจ่ ายให้กับพี่น้องประชาชน

ที่วากัฟสุเหร่าใ หม่ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 150 ครัวเรือน

เพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อนในช่วงการแพร่กระจายของ CV จากนั้นลงพื้นที่ตลาดหนองจอก

ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ตลาดที่กรุงเทพมหานครประกาศปิดหลังพบผู้ติ ดเชื้ อCV

แต่ทาง กทม.ยังไ ม่มีการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพ่อค้ าแม่ค้ าและชาวบ้ านในพื้นที่รอบตลาด

นายศิริพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้ในพื้นที่เขตหนองจอกมีการแพร่ระบ าดค่อนข้างมาก

เนื่องจากเมื่อวันที่ 14-15 พ.ค.ที่ผ่ านมา พบพ่อค้ าแม่ค้ าในตลาดหนองจอกติ ด CV กทม.จึงสั่ งปิดตลาดระหว่างวันที่ 16-31 พ.ค.

จากนั้นชาวบ้ านโดยรอบและคนในตล าดจึงเดินทางไปตรวจเองจนถึงขณะนี้พบผู้ติ ดแล้วกว่า 20 กว่าคน

จึงอย ากให้ กทม.และรั ฐบ าลส่งเจ้าหน้ าที่มาตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เพิ่มเติม เพราะเชื่ อว่าน่าจะมีผู้ติ ดมากกว่านี้

เนื่องจาก ตลาดหนองจอกเป็นตลาดขนาดกลางมีพ่อค้ าแม่ค้ า 600 กว่าคน เล็กกว่าตล าดบ างกะปิ

แต่ด้วยลักษณะทางก ายภาพหากมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกอาจจะเจอผู้ติ ดเยอะกว่าก็ได้

อีกทั้งหนองจอกมีพื้นที่กว้างที่สุด อยู่ชานเมือง หากมีผู้ติ ดขนาดนี้จึงน่ากังวล

นอกจากนี้ขอให้กทม.เร่งมาฉี ดวั คซี น CV ด้วย เพราะ 600 กว่าคนวันเดียวก็น่าจะเสร็จสิ้ น

ด้าน น.ส.วทันย า กล่าวว่า สถานก ารณ์ที่เขตหนองจอกใกล้เคียงกับกรณีของตลาดบ างกะปิ เพราะพ่อค้ าแม่ค้ า คนชุมชน คนนอก

มีการเดินทางไปมาหาสู่กัน จุดเริ่มต้นของการแพร่ ก็มาจากคนในพื้นที่ไปตรวจเองแล้วพบ

จนกระจายขย ายวงกว้าง อย่ างบ างกะปิ ตอนแรกชาวบ้ านร ายงานมา 59 คน

ตนเองและ น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง จึงประสานส่งเรื่องไปยัง ศบค.

หลังมีการตรวจเชิงรุกจำนวน 845 คนพบผู้ติ ด 137คน ดังนั้นในพื้นที่ตลาด หนองจอกจึงไ ม่ต่ างจากตลาดบางกะปิ และอาจจะบ านปลายเหมือนบางกะปิ

นอกจากนี้ในตลาดบ างกะปิยังมีแร งงานต่ างด้าวถูกกฎหม ายและผิ ด กฎหม าย

โดยยังเหลือแร งงานต่ างด้าวที่ไ ม่ได้รับการตรวจอีก 400 กว่าชีวิต

ซึ่งจุดนี้น่ าเป็นห่วงเพราะแร งงานผิ ดกฎหม ายอาจมีความวิต กกังวล แล้วหลบหนีไปที่อื่นๆ

จึงควรเร่งคัดกรองเชิงรุกแ รงงานผิ ดกฎหมายเหล่านี้ด้วย เร าควรแยกคัดกรองออกมาให้เร็วที่สุด

เพราะพื้นที่ตล าดแออัด ที่อยู่อาศัยก็จำกัด ไ ม่สามารถแยกกักตัวเอง ดังนั้นสุ่มเสี่ ยงที่จะก่อให้เกิ ดการแพร่เพิ่มเติมไปอีก