ม33เร ารักกัน โอน1,000เข้าแอปฯ

ผู้สื่อข่าวร ายงานความคืบหน้ าโครงการ ม.33 เร ารักกัน

หลังจากที่รั ฐบ าลเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสถานก ารณ์การของCV

โดยเพิ่มวงเงิ นให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตามโครงการ ม.33 เร ารักกัน อีกคนละ 2,000 บ าท

โดยแบ่งจ่ าย 2 ง วด งว ดละ 1,000 บ าท ผ่ านช่องทางที่เคยได้รับโดยอัตโนมัติ และไ ม่ต้องกดยอมรับหรือลงทะเบี ยนเพิ่มเติม ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บ าท

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ ม.33 เร ารักกัน รอบแรก 4,000 บ าท แต่ยังใช้ไ ม่หมด

สามารถนำไปใช้จ่ ายรวมกับเงินรอบใ หม่ได้ที่ร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564