มาแล้ว สินเชื่ อคนละ10,000

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.64 เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า จากสถานก ารณ์การแพร่cv

ประชาชนในหลายอาชีพได้รับผลกระทบมากจนข าดร ายได้

ที่ประชุม ครม. ล่ าสุด จึงอนุมัติให้ ธ.ออมสิน และ ธกส. ออกสินเชื่ อวงเงิ นแห่งละ 10,000 ล้านบ าท

เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตชั่ วคร าว

ผู้มีสิทธิขอสินเชื่ อนี้ ได้แก่ ผู้มีร ายได้ประจำ (ที่ไ ม่ใช่จากภาครั ฐหรือรั ฐวิสาหกิจ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกรร ายย่อย หรือลู กจ้ างในภาคเกษตร ที่ได้รับผลประทบจากcv มีสัญช าติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงิ นสินเชื่ อกำหนดให้ร ายละไ ม่เกิน 10,000 บ าท

ปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย 6 งว ดแรก ไ ม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไ ม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน และ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเ ทศ

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า