เตื อน24-28พ.ค.

กรมอุตุนิยมวิทย าประกาศ ในช่วงวันที่ 24-28 พ.ค. 64

ร่อ งมรสุ มพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแ รง

โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร และมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอล

คาดว่าจะทวีกำลังแร งขึ้นเป็นพ ายุไซโคลนในวันที่ 23-24 พ.ค. 64

และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเ ทศอินเดียตอนบนและบังคลาเ ทศในช่วงวันที่ 26-27 พ.ค. 64

โดยในช่วงวันที่ 24-28 พ.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเท ศไทยตอนบน

ระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง