เฮทั้งประเทศ ลงชื่อรับเงิ นเยี ยวย าได้แล้ว

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิ ดเผยว่า

จากสถานก ารณ์การแพร่ของcv ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการหลายประเภทได้รับผลกระทบ

ต้องปิดหรือหยุดประกอบการส่งผลต่อผู้ประกันตน ต้องหยุดงานชั่ วคร าวสำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมรองรับ

การให้บริการจ่ ายสิทธิประโยชน์กรณีว่ างงานเนื่องจากเห ตุสุดวิสั ยแก่ลู กจ้ าง ผู้ประกันตน

นางสาวลัดดาชี้แจงว่า ลู กจ้ างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวต้องส่งเงิ นสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

ผู้ประกันตนไ ม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการแพร่ cv ทำให้ไ ม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่างนั้น

หรือลู กจ้ างไ ม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้ าง หยุดประกอบกิจการไ ม่ว่าทั้งหมดหรือบ างส่วนเนื่องจากทางร าชการมีคำสั่ ง

ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่ วคร าวเพื่อป้องกันการแพร่ของโร คติ ดต่ออันตร ายตามกฎหมายว่าด้วยติ ดต่อ

ทำให้ไ ม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันตนไ ม่ได้รับค่ าจ้ างในระหว่างนั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีว่างงานเนื่องจากเห ตุสุดวิสั ยในอัตร าร้อยละ 50 ของค่ าจ้างร ายวัน ไ ม่เกิน 90 วัน

ซึ่งผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7)

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติ ดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ

เพื่อบันทึกข้อมูลลู กจ้ างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีร าชการสั่ งปิด/กรณีกักตัว

(นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบี ยนเพื่อใช้ระบบก่อน) เมื่อนายจ้ างบันทึกข้อมูลลู กจ้างเสร็จสิ้ นให้นำส่งแบบฯ

และหนังสือรับรองในระบบ e-Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบี ยน)

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

รองโฆษกสำนักงานประกันสังค ม กล่าวย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา

พร้อมให้บริการแก่นายจ้ าง ผู้ประกันตน ในการจ่ ายสิทธิประโยชน์ตามสิทธิอย่ างครบถ้วน