ผลไม้ข้างบ้ านล้ำเข้ามาในเขตบ้ านเร า

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัญห าคาใจของใครหลายคน ว่าด้วยเรื่อง ผลไม้ข้างบ้ านล้ำเข้ามาในเขตบ้ านเรา เก็บกินได้หรือไ ม่

คำตอบคือ ไ ม่ได้ เพราะไ ม่ใช่ของเรา นอกจากจะไปขอเจ้าของก่อน

แล้วถามว่ามันล้ำเข้ามาในบ้ านเร าต้องทำอย่ างไร

แบบนี้ก็ต้องไปบอกเจ้าของบ้ านให้จัดการไ ม่ให้ล้ำเข้ามาบ้ านเร า

ถ้าบอกแล้วเจ้าของบ้ านไ ม่ทำไรเลย เร าถึงจะตั ดได้ แต่ตั ดแล้วต้องเอาไปคืนเค้า

ไ ม่ใช่เอาไปซะเอง เพราะมันไ ม่ใช่ของเร า มันเป็นของเค้า ถ้าเร าเอาไปจะมีความผิ ดลั กทรั พย์ได้

เพจ สายตรงกฎหมาย เสนอประเด็นกฎหมายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจตั ดร ากไม้ซึ่งรุ กเข้ามาจากที่ดินติ ดต่อและเอาไว้เสี ย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา

เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติ ดต่อให้ตั ดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไ ม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตั ดเอาเสี ยได้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรั พย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

ผู้นั้นกระทำความผิ ดฐานลักทรั พย์ ต้องระวางโ ทษจำ คุ กไ ม่เกิน 3 ปี และปรับไ ม่เกิน 6,000 บ าท

กรณีเกี่ยวกับดอกผล

ป.พ.พ.มาตรา 1348 บัญญัติว่า ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้น

กล่าวคือ กฎหมายป้องกันข้อพิพ าทจึงให้สันนิษฐ านไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของ

เจ้าของที่ดินแปลงที่ผลไม้นั้นหล่นลง ใช้ในกรณีดอกผลหล่นตามธรรมดาเท่านั้น

ถ้ามีคนเขย่ าต้นไม้หรือเก็บผลไม้แล้วหล่น ไ ม่ต้องด้วยมาตร า 1348 นี้

สรุป ต้นไม้เมื่อรุกล้ำเขตแดนกร รมสิทธิ์ของเร า เร าสามารถสั่งให้เจ้าของต้นไม้ตั ดให้ได้

ภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเจ้าของไ ม่ยอมตั ดเร าจึงสามารถดำเนินการตั ดได้เอง

แต่หากส่วนของร ากรุกล้ำเข้ามา เร าได้รับความเดื อดร้ อนมีสิทธิตั ดได้เลย

และดอกผลที่ยื่นเข้ามาแดนกรร มสิทธิของเร า ที่ยังไ ม่ร่ วงหล่นถือเป็นกร รมสิทธิ์ของเจ้าต้นไม้

ถ้าตั ดหรือเก็บมามีความผิ ดอาญา เร าจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของต้นไม้เสี ยก่อน

หรือรอจนดอกผลนั้นหล่นมาเองเร าเก็บไปได้เลยไ ม่มีความผิ ด