ทองพุ่งสูงเป็นประวัติก ารณ์

ร าคาทองวันนี้วันหยุดวิสาขบูชาพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ประกาศร าคาครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.31 น.

ปรับขึ้นพร วดเดียว 300 บ าท ทะลุแนว 28,000 บ าท แตะระดับสูงสุดใ หม่

เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้อขายครั้งสุดท้ ายของวันอังคาร ที่มีการประกาศร าคาทองทั้งหมด 5 รอบ รวมปรับขึ้น 50 บ าท

ร าคาซื้อขายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 1)

ร าคาทองรูปพรรณ ขายออกบ าทละ 28,700

รับซื้อบ าทละ 27,591.20

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 28,200

รับซื้อบ าทละ 28,100

ร าคาซื้อข ายทองคำในประเท ศชนิด 96.5% วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ประก าศครั้งที่ 5 ครั้งสุดท้ าย)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,400

รับซื้อบ าทละ 27,303.16

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบ าทละ 27,900

รับซื้อบ าทละ 27,800