ร ายละเอี ยด เลื่ อนวัน

อีก 20 วันจะถึงวันเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลังจากที่ก่อนหน้ านี้ รมว.ศึกษาธิการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ได้ประกาศให้เลื่ อนการเปิ ดเทอมออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ วันที่ 17 พ.ค.2564 ขยับไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564

แต่เนื่องจากสถานก ารณ์การ ที่ปะทุขึ้นอีกเป็นรอบที่ 3 ยังไ ม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมการ แ พ ร่ ให้ทุเล าเบ าบ างลงได้

ทำให้เจ้ากระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องประกาศเลื่ อนการเปิ ดเรี ยนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 14 มิ.ย.2564

และแม้ ศธ.จะเลื่ อนการเปิ ดเทอมออกไประล อก 2 แต่ดูเหมือนว่าสถานก ารณ์การ แ พ ร่

ก็ยังไ ม่มีท่าทีที่จะลดความรุ นแร งลงแม้แต่น้อย กลับพบผู้ ติ ดเพิ่มขึ้นทุกวัน

แน่นอนสถานก ารณ์วิกฤ ติจากอันตร ายย่อมสร้างความหว าดผวาให้กับประชาชน

โดยเฉพาะกลุ่มครูและผู้ปกครองที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภั ยของลู กศิ ษย์และบุตรหลาน ซึ่งหากเปิ ดเทอมแล้วจะต้องไปเรียนที่โรงเรียน

แต่ก็คงย ากที่จะทำให้ ศธ.เลื่ อนการเปิ ดเทอมออกไปอีกเป็นรอบที่ 3 เป็นแน่

เนื่องจากเกรงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนจะไ ม่ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด ทั้งไ ม่ต้องการให้เด็ กเสี ยโอกาสในการเรียนรู้

ล่ าสุดทางเพจมหาวิทยาลัยร าชภัฏมหาส ารคาม ได้โพสต์ประกาศเลื่ อนเปิ ดเทอมโดยได้ระบุข้อความว่า ด่วน มรม.เลื่ อนเปิ ดเทอมเป็น 5 กรกฎาคม 2564

ต่อมาทางเพจ มหาวิทย าลัยราชภัฏมหาส ารคาม ยังได้โพสต์อีกว่า

ประกาศ ด่วน

#เลื่ อนเปิ ดเทอม 1/2564

จาก 14 มิ.ย. 64 เป็น 5 ก.ค. 64

ด้วยสถานก ารณ์การ ยังอยู่ในสภาวะวิก ฤต

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกัน และการจัดมาตรการควบคุม ดูแลนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานกระทร วงสาธารณสุข คณะกร รมการควบคุม โ ร ค ติ ดต่อจังหวัดมหาส ารคาม

มหาวิทยาลัยร าชภัฏมหาส ารคาม จึงแจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทร าบโดยทั่วกัน

อนึ่ง ปฏิทินการศึกษาและกิจกร รมต่างๆ มหาวิทย าลัยฯ จะแจ้งประก าศให้ทร าบในลำดับต่อไป

ขอให้นักศึกษาได้ติ ดต ามข้อมูลข่าวส ารของมหาวิทย าลัยผ่ านเพจเฟซบุ๊กมหาวิทย าลัยราชภัฏมหาส ารคาม

ขอบคุณที่มาจาก เพจมหาวิทย าลัยร าชภัฏมหาส ารคาม