หมอช้างเตือน 2ร าศี 3วันเกิ ด

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 64 หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่ านเพจ

“หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา” แจ้งเตื อนผู้ที่เกิ ด 2 ร าศี และ 3 วันเ กิด

ที่ต้องระวังปัญห าสุ ขภ าพ อุ บั ติ เ ห ตุ และความวุ่นว าย

โดยวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จะเกิ ดปรากฎก ารณ์ร าหูอมจันทร์เต็มด วง ซึ่งตรงกับวันพุธกลางคืน ร าหูซ้อนร าหู ความแ รง 2 เท่า

โดยทาง หมอช้าง ได้มีการระบุข้อความว่า “คืนวันพุธที่ 26 พฤษภาคมนี้ มีปรากฏก ารณ์ร าหูอมจันทร์แบบเต็มด วง

ผู้ที่เกิ ดร าศีพฤษภ

และ ร าศีพิจิก

หรือผู้ที่เกิ ดวันอาทิตย์ ,

วันจันทร์ ,

วันพุธกลางคืน

ควรระวังในช่วงสัปดาห์นี้เป็นพิเศษ ทั้งปัญห าสุ ขภาพ อุบั ติเ หตุ และเรื่องอาร มณ์แปรปร วน

นอกจากนี้ควรหลี กเลี่ ยงการอยู่กลางแจ้งในคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

และควรสวดบทป้องกันคร าสจากพระร าหูเป็นประจำ #ร าหูอมจันทร์ #หมอช้าง”

ขอบคุณ FB : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา