เผย พรบ.การศึกษา

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิ ดเผยว่า นายธนชน มุทาพร

ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเ ทศไทย

พร้อมด้วย นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเ ทศไทย

ได้เข้ามาพบตนเพื่อหารือถึงร่ าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งช าติ พ.ศ…ซึ่งจะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทุกฝ่ ายอยากให้กระทร วงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับฟังร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใ หม่ทุกภาคส่วน

ดังนั้นคงจะต้องกลับมาดูว่าจะมีแนวทางพิจารณาปรับแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่ างไรบ้ าง

นอกจากนี้ตนยังได้หารือกับนายต วง อันทะไชย ประธานคณะกร รมาธิการการศึกษาและกีฬาวุฒิสภา

ซึ่งนายตวงมีความเป็นห่วงเรื่องการจัดการศึกษาภายใต้สถานก ารณ์การแพร่ระบ าดของCV และขอให้ ศธ.เร่งผลักดันให้ครูได้รับการฉี ดวั คซี นครบทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนโดยเร็ว

ด้านนายธนชน กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ ายยองค์กรครูได้เข้าพบ รมว.ศธ. เพื่อขอให้ถอนร่ าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งช าติ

พ.ศ…ออกจากการพิจารณาของ ครม.ก่อนที่จะนำให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ซึ่งตนมองว่าการจัดทำร่ าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งช าติ จะต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสี ยของ พ.ร.บ.ฉบับเก่าด้วย

โดย ร่ า ง พ.ร.บ.ฉบับนี้จึงมีประเด็นปัญห า และส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา

เช่น เป็นร่ างกฎหมายที่ไ ม่กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีหน้ าที่หลักในการจัดการศึกษา

มีกำหนดแต่เพียงในมาตรา 96 ซึ่งบัญญัติว่าให้มีสำนักงานคณะกร รมการนโยบ ายการศึกษาแห่งช าติเป็นส่วนร าชการในส่วนกลางของ ศธ.

มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหม ายว่าด้วยระเบี ยบบริหารร าชการ ศธ.เท่านั้น

ในขณะที่พ.ร.บ.การศึกษาแห่งช าติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดหน่วยงานที่มีหน้ าที่จัดการศึกษาไว้อย่ างชัดเจนในมาตร า 32 37 และ 44

นอกจากนี้ยังเป็นร่ างที่ลดทอนคุณค่ าผู้ประกอบวิชาชีพครู ซี่งในมาตร า 39 ของร่ างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ใบรับรองวิชาชีพครู

เป็น ใบรับรองความเป็นครู เพราะอาจส่งผลให้ครูเสี ยสิทธิการรับเงิ นวิทยฐานะ

นายธนชน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ร่ างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีเจตนารมย์ไ ม่ให้มีข้าร าชการครูอีกต่อไป

โดยครูที่เข้าไปปฏิบัติหน้ าที่หลังจากร่ าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะไ ม่ได้เป็นข้าร าชการ

แต่จะเป็นเพียงเจ้าหน้ าที่ของรั ฐเหมือนพนักงานมหาวิทย าลัยเท่านั้น ซึ่งจะไ ม่เป็นการจูงใจให้คนดีและคนเก่งมาทำหน้ าที่ครู

ดังนั้นร่ าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งช าติฯฉบับนี้ครูซึ่งมีส่วนสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาไ ม่ได้

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับร่ างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่ างใด

ทั้งนี้หากยังไ ม่มีการปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งช าติพ.ศ

ครูจะรวมตัวแสดงพลังและจุดยืนไ ม่อยู่ในห้องเรียนแต่จะนัดแต่งดำลงถนน เพื่อคัดค้านเรื่องนี้อย่ างแน่นอน

ขอบคุณ ครูอัพเดตดอทคอม