นายกฯ คลัง เตรียมให้เงิ นสดคนละ5,000

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. เวลา 09.20 น. ที่รั ฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา

โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้ าที่ประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิ ดให้ ส.ว.ลุกขึ้นปรึกษาหารือปัญห าต่ างๆ

โดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. กล่าวว่า ตนขอเสนอเรื่องการใช้งบประมาณ พ.ร.ก.กู้เงิ น 7 แสนล้านบ าท

ซึ่งโครงการเยี ยวย าต่ างๆของรั ฐบ าลที่ผ่ านมา อาทิ โครงการเร าชนะ โครงการเร ารักกัน โครงการค นละครึ่ง ถือเป็นโครงการที่ดี

แต่มุ่งหวังกระตุ้นเศร ษฐกิจเพียงอย่ างเดียว แต่ 1 ปีที่ผ่ านมากลับมีประชาชนถูกดำเนินคดีความหลายคดี

และถูกกล่าวหาเรื่องการข ายสิทธิของเขา เพราะเขาต้องการเงิ นไปใช้หนี้ต่ างๆ

เช่น จ่ ายค่ าบ้ าน ค่ าน้ำ ผ่อนรถ แต่รั ฐบ าลกลับให้เงิ นไปซื้อของ ซื้อขนม ซื้อข้าวส าร อาหารแห้ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก

ดังนั้น รั ฐบ าลควรพิจารณางบประมาณกู้เงิ นที่จะออกมานี้ให้ดี และตนขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเงิ นสดแจ กประชาชนคนละ5,000 บ าท

เพื่อไปทำอย่ างอื่นที่เขามีความต้องการ รวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศร ษฐกิจได้อีกด้วย

ซึ่งรั ฐบ าลต้องคิดถึงความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

อย่ าคิดว่าเงิ นจะหมุนเงิ นวงรอบเท่าไหร่อย่ างเดียว

จึงฝากถึงนายกรั ฐมนตรีและกระทร วงการคลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้ตรงเป้าและตรงใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่ างแท้จริง