กลุ่มนี้ไ ม่ต้องลงอีกโอนเงิ นให้เลย3,000

ล่ าสุด 6 พ.ค.64 ที่ผ่ านมา นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

โครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 31 ล้านคน

แบ่งเป็นผู้ที่เคยได้สิทธิ ในโครงการค นละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว

รวมทั้งสิ้ นจำนวน 15 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ จะได้รับเ งิน 3,000 บ าทอัตโนมัติ

ขณะเดียวกัน กระทร วงการคลังจะเปิ ดให้ผู้ที่ยังไ ม่เคยได้รับสิทธิในโครงการค นละครึ่ง

ได้ลงทะเบี ยนเพิ่มอีก 16 ล้ านสิทธิ

ซึ่งช่วงวันที่จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้

สำหรับรูปแบบการใช้จ่ ายจะเป็นแบบ co-pay

โดยรั ฐบ าลจะโอนเงิ นเข้าแอปฯ เป๋าตังให้วันละ 150 บ าท ทุกวันจนครบ 3,000 บ าท