รั ฐให้อีกคนละ3000

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ ง

เพื่อระงั บยั บยั้งและป้องกันการแพร่กระจาย CV อาทิ

มาตรการ ค นละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บ าท จำนวน 31 ล้านคน

คิดเป็นวงเงิ นงบประมาณ 93,000 ล้านบ าท ระยะเวลา เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 พร้อมกันนี้ ยังอนุมัติ

โครงการเร าชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเ งิน 6.7 หมื่นล้านบ าท โดยให้การใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวมถึงโครงการ ม33 เร ารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปดาห์

วงเงิ นรวม 18,500 ล้านบ าท โดยให้ใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ ยังอนุมัติขย ายวงเงิ นให้กับ

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน

ให้เงิ นค่ าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเพิ่มเติมเดือนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม)

และ เพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.5 ล้านคน

เพิ่มเติมเดือนละ 200 บ าท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคมถึงธันวาคม)

ผู้สื่อข่าวร ายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้ านี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน

เปิ ดเผยว่า มาตรการกระตุ้นการลงทุนจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคม

โดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงยังมีพระร าชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิ นสินเชื่ อฟื้นฟูและพักทรั พย์พักหนี้

วงเ งิน 3.5 แสนล้านบ าท นอกจากนี้ยังจะมีมาตรการใ หม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเงิ นออมที่มีอยู่ 6-7 แสนล้านบ าท

ให้ออกมาใช้จ่ าย อยู่ระหว่างกระทร วงการคลังคิดมาตรการ มาตรการที่ออกมาไ ม่ต้องแ ข่ง

ให้คนที่เคยรับสิทธิ์มาตรการของรั ฐบ าลอยู่แล้วกดรับสิทธิ์ยืนยัน คนมีเงิ นก็จะได้ใช้เงิ นให้เต็มที่ด้วย

จะได้ไม่ต้องไปแ ย่งโครงการค นละครึ่ง นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ขอบคุณ ประชาชาติ