ให้สั่ งโรงเรี ยนคืนค่ าเทอม

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิ ดเผยว่า

ต ามที่มีผู้ปกครองร้ องเรี ยนเรื่องการเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการเรียน

และค่ าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ของสถานศึกษา จำนวนมาก นั้น ตนได้รับทร าบปัญห าดังกล่าว และมีนโยบ ายให้ต้นสังกัดของโรงเรี ยนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ไปดำเนินการแก้ไขปัญห า

และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่ านมา ตนก็ได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา

ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการเรียน และค่ าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว

รั ฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อว่า ในประก าศดังกล่าวระบุ ว่า อนุสนธิประกาศ ศธ.

เรื่อง การเลื่ อนเวลาเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

เนื่องมาจากสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV และให้โรงเรี ยนหรือสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.จัดการเรี ยนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล

โดยบ างโรงเรี ยนหรือสถานศึกษาที่มีความพร้อมและประสงค์จะจัดการศึกษาในรูปแบบ On Site หรือ เรียนที่โรงเรียน

ได้จะต้องผ่ านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai StopCOVID Plus (TSC+)

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกร รมการโร คติ ดต่อจังหวัดก่อน นั้น ด้วยรูปแบบการจัดกิจกร รมการเรียนการสอนดังกล่าว

ประกอบกับมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาบ างแห่งได้มีการเรียกเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา

ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการเรียน และค่ าธรรมเนียมอื่นจากผู้ปกครอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่ าใช้จ่ ายและบรรเทาความเดื อดร้ อนของผู้ปกครองในสถานก ารณ์ปัจจุบัน

ศธ.กำหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการเรียน และค่ าธรรมเนียมอื่น

ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัด หรือในกำกับของ ศธ.ถือปฏิบัติ

สำหรับแนวปฏิบัติการเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการเรียน และค่ าธรรมเนียมอื่น

ที่ให้โรงเรี ยนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของ ศธ. ถือปฏิบัติ มีดังนี้

1.ในกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียม การเรียน และค่ าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว

ให้คืนเงิ นบำรุงการศึกษาหรือค่ าธรรมเนียมดังกล่าว ในส่วนที่ไ ม่ได้จัดกิจกร รมการเรียนการสอนนั้นในระหว่างที่เกิ ดสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV

2.ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา ค่ าธรรมเนียมการศึกษาค่ าธรรมเนียมการเรียน และค่ าธรรมเนียมอื่น

เพื่อใช้จ่ ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจพิจารณาผ่อนผันหรือขย ายระยะเวลาการเรียกเก็บเงิ นบำรุงการศึกษา

หรือ ค่ าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

3.พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา

ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นเหมาะสม และ

4.ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา แจ้งเวี ยนไปยังสถานศึกษาในสังกัด

หรือ ในกำกับให้ปฏิบัติต ามประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ างอื่น