วันเงิ นเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐเดือนมิถุนายน

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ได้รับเงิ นเร าชนะ เพิ่มเติมไปครบแล้ว 2,000 บ าท ในเดือนพฤษภาคม 2564

ซึ่งจะใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน วันนี้เราจะพาไปเ ช็ก ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดือนมิถุนายน 2564

จะได้รับสิทธิประโยชน์คงเดิม เข้าวันไหนบ้ างต ามไปดูกันเลย

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

วงเงิ นซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ

ผู้มีสิทธิ์รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้) แบ่งเป็น

ค่ าโดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ าท/เดือน (ใช้ชำระค่ าโดยส ารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด

คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธย า, สมุทรปร าการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)

ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าท/เดือน

ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าท/เดือน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

กรณีใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิ น 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

เงิ นช่วยเหลือผู้พิก าร 200 บ าท

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ตามปกติผู้ พิ ก า ร ที่ขึ้นทะเบี ยนจะได้รับการโอนเงิ นเบี้ยความ พิ ก า ร 800 บ าท/เดือน

เข้าบัญชีธนาคาร อย่ างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ ยความ พิ ก า ร อีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน

สำหรับผู้ พิ ก า ร ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โดยจะแบ่งจ่ ายดังนี้

800 บาท : โอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงิ นเพิ่มเติมอีก 200 บ าท จากกองทุนประชารั ฐ : จ่ ายเข้ากระเป๋าเงิ นในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งคาดว่าเงิ นจะเข้าบัญชีประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสั ยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ ายเงิ นได้ที่ Call Center

บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาร าชการ