เผยพื้นที่ฝนตกหนัก

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

มรสุ มตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

ทำให้บริเวณประเท ศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นในระยะนี้

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง

โดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลี กเสี่ ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30 ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใ หม่ เชียงร าย สำพูน

ลำปาง พะเย า แพร่ น่าน ต าก และกำแพงเพชร เชียงร าย อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ขม.

ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย

หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม นครร าชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 20 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี

อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และสมุทรสงคร าม อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

สมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม,/ซม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 30 ของพื้นที่

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดชุมพร สุร าษฎร์ธานี

นครศรีธรรมร าช พัทลุง สงขลา ปัตต านี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 60 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา สมตะวันตกเฉียงใด้ ความเร็ว 20-35 กม/ซม.ภูเก็ต ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมดร ตั้งแต่จังหวัตกระบี่ลงไป

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานคร เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะน องร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากในระหว่างบ่ ายถึงต่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส