เตรียมตัวร ายละเอี ยดรับ3,000

ลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส3 เพิ่ม 16 ล้านสิทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้ อีก 15 ล้านคนต้องรับเงื่ อนไข

กระทร วงการคลัง เตรียมเปิ ดลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส 3 เพิ่ม 16 ล้านคน

ในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนคนเก่า 15 ล้านที่ได้รับอยู่แล้วไ ม่ต้องลงทะเบี ยน กดยินยอมรับเงื่ อนไข ย้ำทั้ง 4

โครงการเยี ยวย าเศร ษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ห้ ามใช้สิทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

กล่าวถึงการเปิ ดโครงการค นละครึ่งระยะที่ 3 หรือ ค นละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านคน ว่า

สำหรับการลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส 3 นั้น คนที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

แต่ต้องกดยินยอมตกลงรับเงื่ อนไขก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ ส่วนคนที่ไ ม่เคยเข้าร่วมมาก่อน

จะต้องมาลงทะเบี ยนเพิ่มเติม คาดว่าจะเปิ ดลงทะเบี ยนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเป้าหมายเพิ่มอีก 16 ล้านคน

เมื่อวันที่วันนี้ 5 พ.ค. ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ

ค นละครึ่งเฟส 3 เพื่อจ่ าย เยี ยวย า ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก CV ระล อกล่ าสุด (เมษายน 2564)

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าคนละ 3,000 บ าท 31 ล้านคน วงเ งิ นกว่า 9 หมื่นล้านบ าท แล้วจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันไหน

1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 บ้ าง สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบี ยน โครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติต ามนี้

คือ เป็นบุคคลสัญช าติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ณ วันที่ลงทะเบี ยน ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรค นจน)

2. อัพเดท ค นละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบี ยนวันไหน? ล่ าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า ค นละครึ่งเฟส 3 นี้ จะให้สิทธิ์ทั้งร ายเดิมและร ายใ หม่ แบ่งเป็น

2.1) ผู้มีสิทธิ์ค นละครึ่งร ายเดิม (เฟส1, เฟส2) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ ค นละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่ านมา ทั้งหมด 15 ล้านคนนั้น

กลุ่มนี้ไ ม่จำเป็นต้องลงทะเบี ยนใ หม่ รั ฐจะให้สิทธิค นละครึ่งเฟส 3

โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องมีการ กดยืนยัน รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ว่า ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไ ม่ หากกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำการเติมเ งิ นเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

2.2) ค นละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบี ยนร ายใ หม่อีก 16 ล้านคน สำหรับผู้ที่ยังไ ม่ได้รับสิทธิ์ ค นละครึ่ง มาก่อน

กลุ่มนี้กระทร วงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบี ยนอีก 16 ล้านสิทธิ์

ซึ่งคาดว่าจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ ายเ งิ นเยี ยวย ารอบใ หม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

3. ระยะเวลาโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 ย าวนานขึ้น รั ฐบ าลออกแบบโครงการ ค นละครึ่ง ในระยะ 3 นี้

เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา 6 เดือน คือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 4 ของปีนี้

4.เฟส 3 ใช้วงเ งิ . คนละครึ่งน 93,000 ล้านบ าท ทีมเศร ษฐกิจของรั ฐบ าลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า

โครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 จะมีการใช้วงเ งิ นทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้านบ าท

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าคนละ 3,000 บ าท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ราว 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ ายที่รั ฐจะสมทบได้วันละไ ม่เกิน 150 บ าทต่อวัน

อย่ างไรก็ตาม โครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ ายที่รั ฐจะสมทบได้วันละไ ม่เกิน 150 บ าท

วงเ งิ นไ ม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน รวมงบประมาณ 93,000 ล้านบ าท ใช้จ่ ายช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564

ส่วนโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 13.65 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน

รั ฐบ าลจะโอนเ งิ นเพิ่มให้เดือนละ 200 บ าท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บ าท

ขณะที่โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เป้าหมาย 4 ล้านคน มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ

โดยรั ฐบ าลจะสนับสนุนคูปองเ งิ นสดอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงสุด 7,000 บ าทต่อคน

โดยมาตรการนี้ จะเป็นมาตรการที่ดึงเ งิ นในกระเป๋าของผู้ที่มีร ายได้ปานกลางถึงระดับสูง เพื่อให้เม็ดเ งิ นมีส่วนเข้าไปกระตุ้นการบริโภคภายในประเ ทศ

โดยจะต้องใช้จ่ ายเ งิ นซื้อสินค้ าและบริการก่อน จากนั้น รั ฐจะคืนส่วนหนึ่งร าว 10-15% ของเ งิ นที่ใช้จ่ ายเข้าไปในแอพลิเคชั่นเป๋าตัง

ดั งนั้ น หากผู้ร่วมโครงการต้องการได้เ งิ นคืนมาเต็ม 7 พันบ าท ก็ต้องใช้จ่ ายเ งิ นระดับหนึ่งหรือหลายหมื่นบ าท ทั้ง 4 มาตรการนี้มีเป้าหมายให้คนเข้าร่วมได้ 51 ล้านคน

ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศร ษฐกิจหลังสถานก ารณ์ CV คลี่คล าย เพื่อให้ทุกคนออกมาใช้จ่ ายได้ คาดว่าจะเริ่มมีเม็ดเ งิ นเข้าสู่ระบบช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค.64

โดยทั้ง 4 มาตรการนี้ประชาชนจะใช้สิทธิซ้ำไ ม่ได้ ต้องเลือกเพียงอย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่านั้น

สำหรับ โครงการเร าชนะ เป็นการขย ายวงเ งิ นช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

เริ่มโอนเ งิ นรอบใ หม่ให้แล้วในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ วันที่ 27 พ.ค. 64 สำหรับผู้ที่ใช้ผ่ านแอปเป๋าตัง ส่วนผู้ที่ใช้ผ่ านบัตรประชาชน จะได้รับในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค.64

โดยจะสามารถใช้จ่ ายสิ้ นสุดได้ในวันที่ 30 มิ.ย.64

โครงการ ม.33 เร ารักกัน เป็นการขย ายเพิ่มวงเ งิ นช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเ งิ นรอบใ หม่ ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64