ครม.เคาะแล้ว เติมเงิ นบัตรค นจน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรั ฐบ าล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหม

เป็นประธานการประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ผ่ านระบบ Video Conference ได้อนุมัติ 4

มาตรการเยี ยวย าประชาชนจากผลกระทบของการแพร่กระจาย CV ตามที่กระทร วงการคลังเสนอ วงเงิ นรวม 1.4 แสนล้านบ าท 4 โครงการมี ดังนี้

1.โครงการเติมเงิ นให้ผู้มีร ายได้น้อยที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เป็นมาตรการสำหรับผู้มีร ายได้น้อยที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่ทั้งสิ้ น

จำนวน 13.65 ล้านคน เดือนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบประมาณ 1.64 หมื่นล้านบ าท

2.โครงการเติมเงิ นให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นมาตรการสำหรับผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน

ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเร าชนะ รวมทั้งกลุ่มผู้พิก ารและผู้สูงอายุด้วย จำนวน 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บ าท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบ าท

3.โครงการค นละครึ่ง เฟส 3 เป็นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีร ายได้น้อยและปานกลาง

และช่วยเหลือผู้ประกอบการร ายย่อยด้วย โดยจะเป็นการใช้จ่ ายแบบร่วมจ่าย (copay) รั ฐช่วยจ่ ายวันละ 150 บ าท

ตลอดระยะเวลาโครงการรวมเป็นเ งิน 3,000 บ าท แบ่งเป็นช่วงแรก ไตรมาส 3 ของปีนี้ จะทยอยจ่ าย 1,500 บ าท

และไตรมาส 4 อีก 1,500 บ าท ครอบคลุมประชาชน 31 ล้านคน ใช้งบประมาณรวมกว่า 93,000 ล้านบ าท

4.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเท ศผ่ านผู้ที่มีกำลังซื้อ

และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภ าษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

โดยจะมีการเปิ ดลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

หลังจากที่ ครม.อนุมัติโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบ าท