รู้ยังบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรับสูงสุด1200

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 13.65 ล้านคน

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรั ฐบ าลในด้านของการลดภาระค่ าคร องชีพ

อันเนื่องจากสถานก ารณ์การแพร่กระจายของ CV

โดยกระทร วงการคลัง จะจ่ ายเงิ นช่วยเหลือให้กลุ่มดังกล่าวเดือนละ 200 บ าท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64)

ซึ่งวงเงิ นที่จะได้นั้นจะสามารถใช้สิทธิผ่ านร้ านธงฟ้า รวมถึงร้ านค้ าและบริการที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่งเฟส 3

เพื่อให้เข้าใจง่ าย Sanook Money จะกางกระเป๋าในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน เพื่อดูว่าในแต่ละเดือนได้รับวงเงิ นส่วนไหนบ้ าง

– วงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภค-บริโภค จำนวน 200-300 บ าทต่อคน ใช้ซื้อสินค้ า-บริการกับร้ านธงฟ้าและร้ านค้ าร่วมค นละครึ่งเฟส 3

– ค่ าเดินทางรถโดยส ารสาธารณะ 500 บ าทต่อคน ใช้รูดจ่ ายค่ ารถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ และ บขส.

– ส่วนลดค่ าก๊าซหุงต้ม 45 บ าท ต่อ 3 เดือน

– ส่วนลดค่ าน้ำประปาไ ม่เกิน 100 บ าท เฉพาะผู้ที่ลงทะเบี ยนไว้กับการประปาในพื้นที่ และส่วนลดค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บ าท

อย่ างไรก็ต าม บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐล่ าสุด หรือบัตรค นจน รับวงเงิ นสูงสุด 1,200 บ าท เริ่มรับงว ดแรกเดือน ก.ค. นี้ ใช้จ่ ายกับร้ านค้ าค นละครึ่งเฟส 3 ได้