พื้นที่เสี่ ยง35จังหวัด ฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุนิยมวิทย า ร ายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ ยงภั ยฝนตกหนักถึงหนักมาก

ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2564

โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ ยงฝน ได้แก่ เชียงร าย, พะเย า, น่ าน, แพร่, ลำป าง, ลำพูน, เชียงใ หม่, แม่ฮ่องสอน, ต าก, เลย,

หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, สกลนคร, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลร าชธานี

นครนายก, ปร าจีนบุรี, ฉะเชิงเทร า, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตร าด, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต และกระบี่

ด้วยม รสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเท ศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น

ประกอบกับมีหย่ อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยและประเท ศเวี ยดนามตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเท ศไทยจะมีฝนฟ้าคะน องเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ตลอดช่วง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแ รงขึ้น

บริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

ระวั งอันตร ายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน อง