เร าชนะ ให้เงิ นเพิ่มอีก1,200

มาตรการเพิ่มวงเงิ นให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเยี ยวย าในกลุ่มดังกล่าว

เพื่อลดภาระค่ าครองชีพจากสถานก ารณ์CV โดยใช้งบประมาณร าว 3,000 ล้านบ าท

ซึ่งกระทร วงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากโครงการเร าชนะ

ทั้งที่เป็นผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ พิ ก า ร ผู้สูงอ ายุ รวมถึงผู้ ป่ ว ย ติ ดเตี ยง จำนวน 2.5 ล้านคน

โดยรั ฐบ าลจะสนับสนุนเงิ นเดือนละ 200 บ าท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64)

เพื่อให้นำไปใช้จ่ ายสิทธิผ่ านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการของรั ฐ เช่น ธงฟ้าประชารั ฐ ร้ านค้ ารวมถึงบริการค นละครึ่งเฟส 3

เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงิ นตลอดโครงการ 1,200 บ าท และคาดว่าจะมีเม็ดเงิ นหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจราว 3,000 ล้านบ าท