เผยคุณสมบัติ รับเงิ น3000ค นละครึ่ง เฟส3

ค นละครึ่งเฟส3 เตรียมเปิ ด ลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส3 14 มิ.ย. 64

สำหรับผู้ที่ยังไ ม่เคยได้รับสิทธิค นละครึ่งมาก่อน ไ ม่ว่าจะเป็น ค นละครึ่งเฟส1 หรือ ค นละครึ่งเฟส2 ก็ต าม

โดยคนที่จะลงทะเบี ยนค นละครึ่งได้จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด

และลงทะเบี ยนถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับ เงิ นเยี ยวย า 3,000 บ าท

วันนี้เร ารวบรวมคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส 3 ได้พร้อมขั้นตอนการลงทะเบี ยนเบื้องต้น เพื่อเตรียมตัวลงทะเบี ยนให้ทัน ดังนี้

ใครมีสิทธิได้ค นละครึ่งเฟส3

ค นละครึ่งเฟส3 ครั้งนี้จะมีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ที่รับสิทธิมาตรการค นละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ในกลุ่มนี้ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอพพลิเคชันเป๋าตัง

2.ผู้ที่ยังไ ม่ได้รับสิทธิ ค นละครึ่ง มาก่อน กระทร วงการคลังจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส3 จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญช าติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบี ยน

ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ใครมีสิทธิได้ค นละครึ่งเฟส3

ไ ม่มีบัตรประชาชน

ไ ม่เป็นบุคคลสัญช าติไทย

ผู้ที่มีอายุยังไ ม่ถึง 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบี ยน

ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือบัตรค นจน

ผู้ที่เลือกรับสิทธิโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ไ ม่สามารถเข้าร่วมโครงการค นละครึ่งเฟส3 ได้

ลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส3 ทำอย่ างไร

สำหรับกลุ่มที่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ สามารถลงทะเบี ยนผ่ านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

หรือเว็ บไซต์ www.ค นละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

เมื่อลงทะเบี ยนเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงิ นรวม 3,000 บ าท สำหรับใช้จ่ ายผ่ านแอพฯ เป๋าตัง โดยจะได้รับเงิ นโอนเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค. – ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บ าท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. – ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บ าท

ทั้งนี้ กติกาการใช้สิทธิยังเหมือนกับ ค นละครึ่งเฟส 1 และ ค นละครึ่งเฟส 2 คือรั ฐช่วย 150 บ าท ผู้ใช้สิทธิ 150 บ าทต่อวัน

ที่มา: กระทร วงการคลัง