เดือนนี้ลดค่ าไฟ มิ.ย. บ้ านไหนได้บ้ างดูเลย

จากกรณีเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติหลักการเยี ยวย าประชาชน

มาตรการบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ ายในระยะเร่งด่วน จากผลกระทบของสถานก ารณ์ cv ในระลอกเดือนเม.ย.64

พร้อมกับมีมาตรการเยี ยวย ารอบใ หม่เเละโครงการใ หม่”ยิ่งใช้ ยิ่งได้”

พร้อมเห็นชอบมาตรการบรรเทาค่ าใช้จ่ ายสาธารณูปโภค ค่ าน้ำ ค่ าไฟ ในช่วงเดือน พ.ค.ถึง มิ.ย.64 ดังนี้

-โครงการเร าชนะ 32.9 ล้านคน เพิ่มวงเ งิน 2,000 บ าท (2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท) ใช้จ่ ายถึง 30 มิ.ย.2564

-โครงการ ม.33 เร ารักกัน 9.29 ล้านคน เพิ่งวงเ งิน 2,000 บ าท (2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท) ใช้จ่ ายถึง 30 มิ.ย.64

-โครงการค นละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านคน รั ฐสมสบวงเงิ นให้คนละ 3,000 บ าท รอกำหนดช่วงเวลาใช้จ่ าย

-โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ คาดเข้าร่วม 4 ล้านคน สนับสนุน E-Voucher สูงสุด 7,000 บ าท รับ E-Voucher ช่วง ก.ค.- ก.ย.2564 ใช้จ่ ายช่วง ส.ค. -ธ.ค. 2564

เพิ่มเงิ นงานบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 13.65 ล้านคน คนละ 200 บ าท 6 เดือน ก.ค.- ธ.ค.64

เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน โดยเพิ่มวงเ งิน 200 บ าท 6 เดือน ก.ค.- ธ.ค.64

ทั้งนี้ มาตรการมาตรการบรรเทาภาระค่ าใช้จ่ าย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการเยี ยวย าประชาชน

ซึ่งยังมีมาตรการอื่นๆ ไ ม่ว่าจะเป็น มาตรการภ าษี มาตรการสินเ ชื่อ มาตรการบรรเท าค่ าใช้จ่ ายสาธารณูปโภค ค่ าน้ำ ค่ าไฟ ฯลฯ

สำหรับหลักเกณฑ์เงื่ อนไขการลดค่ าไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564

เเบ่งออกได้ดังนี้ ค่ าไฟฟ้า สำหรับบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขน าดเล็ก (ไ ม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิสาหกิจ) ดังนี้

(1) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

(2) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่ าไฟฟ้า ดังนี้

-กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่ าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

-กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่ าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

(1) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

(2) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไ ม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตร าร้อยละ 50

(3) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่ าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่ าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้ งค่ าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตร าร้อยละ 70

โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่ม (3) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไ ม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก