ชี วิตติ ดขัด จุดธูป 16ดอกปักกล างแจ้ง ชีวิ ตดีเห็นผลทันต า

ชี วิตติ ดขัด จุดธูป 16ดอกปักกล างแจ้ง ชีวิ ตดีเห็นผลทันต า

ครูบาอาจ ารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิດแม่เกิດ

พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกช าติ และเทพเทวดาที่คุ้มครอง

ตัวเร าทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใ หญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแ ม่ธรณี พระแ ม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยุ่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้ านผีเรื อน รวมทั้งเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และ เจ้าบุญนายคุณ

เจ้าเกณฑ์๑วงชะต า ของข้ าพเจ้า ทุกช าติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง

การขอขมา และ ขอถอนคำส าบแช่ งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยว่า

ข้ าพเจ้าชื่อน ามสกุล ขอ ขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่ วงเกินไป

ทั้งกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ต่อท่ านทั้งหลาย ไ ม่ว่าจะรู้ก็ดี ไ ม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไ ม่ได้ก็ดี ขอท่ านผู้มีฤnธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

และเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์๑วงชะต าของข้ าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิก ร ร มให้กับข้ าพเจ้าด้วยเถอะ อย่ าได้โกรธเคื อง อย่ าได้จองเ ว ร ต่อข้ าพเจ้าอีกต่อไป

และโปรดถอดถอนคำส าปแช่ งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำส าบใดอันเกิດจากข้ าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ

หรือถูกกระทำจากท่ านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้ นไปด้วย อนุภาพ พระบ ารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

และด้วยบ ารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตต าและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิ ดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้ าพเจ้า

จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป และขอให้มีโ ชค มีล าภ มีเ งินมีทอง

เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศร ษฐีมหาเศร ษฐีด้วยเถอะ

และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธร รมอยู่ในศีลในธร รมเข้ามาช่วยเหลือข้ าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ