ม33ค นละ6,000ยอดจ่ าย3.9หมื่นล้าน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งช าติ (สภาพัฒน์)

ร ายงานความคืบหน้ ามาตรการด้านเศร ษฐกิจที่ดำเนินการไปแล้ว หนึ่งในนั้นคือ โครงการ ม33เร ารักกัน

ซึ่งข้อมูลการใช้จ่ ายโครงการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนใช้เ งิน 8,040,416 ร าย ร้ านค้ าที่ให้บริการ 1,069,838 ร้ าน

ร ายการที่ใช้จ่ าย 137,380,377 ร ายการ และยอดใช้จ่ าย 39,317,208,704.55 บ าท โดยมีร ายละเอี ยดย่อย ดังนี้

โครงการเพื่อช่วยเหลือเยี ยวย าแบ่งเบ าภาระค่ าครองชีพของผู้ประกันตนมาตร า33 ที่ได้รับผลกระทบจากcv วงเงิ นคนละ 6,000 บ าท

คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย

สัญช าติไทย

เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 ณ วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการฯ (15 ก.พ.64) หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 (ถูกตั ดสิทธิเร าชนะ)

ไ ม่เป็นผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ และไ ม่ได้รับสิทธิโครงการเร าชนะ

ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันทุกบัญชี เกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรอบวงเ งิน 48,841.4700 ล้านบ าท

คิดเป็นวงเ งิน (8,136×6,000) 48,831.7620 ล้านบ าท

คงเหลือ 9.7080 ล้านบ าท

ผู้ลงทะเบี ยน ณ วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.64 จำนวนทั้งสิ้ น 8,208,286 คน

ไ ม่ผ่ านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 622,172 คน

ไ ม่ผ่ านเงื่ อนไขเงิ นฝากเกิน 500,000 บ าท 168,679 คน

ผู้ผ่ านการคัดกรองได้รับสิ ทธิรอบแรก 7,417,435 คน

ผู้ลงทะเบี ยนทบทวนสิทธิ์ผ่ าน www.ม33เร ารักกัน.com (วันที่ 15-28 มี.ค.64) 709,190 คน

ผู้ผ่ านการทบทวนสิทธิ์ 662,307 คน

รวมผู้ได้รับสิทธิรอบแรก+ทบทวนสิทธิ (1+2) 8,079,742 คน

กดยืนยันตัวตน ผ่ าน App “เป๋าตัง” 8,032,420 คน

กดเข้าร่วมโครงการ ม33เร ารักกัน แล้ว 8,016,199 คน

ผู้ลงทะเบี ยนกรณีไ ม่มีสมาร์ทโฟน ณ สปส. ทั่วประเ ทศ (วันที่ 15-28 มี.ค.64) 32,827 คน

ผู้ผ่ านการลงทะเบี ยนกรณีไ ม่มีสมาร์ทโฟน 30,503 คน

ผู้ได้รับสิทธิโครงการ ระยะที่ 1 จำนวนทั้งสิ้ น (1)+(2)+(3) 8,110.245 คน

ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ ระยะที่ 2 จำนวน 29,040 คน แต่ไ ม่ผ่ านคัดกรองตามเงื่ อนไขโครงการ

เช่น มีเงิ นฝากเกิน 500,000 บ าท, ได้รับสิทธิโครงการเร าชนะ รวม 658 คน

ผู้ผ่ านการทบทวนสิทธิ ระยะที่ 2 จำนวน 28,382 คน

ผู้ได้รับสิทธิโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้ น (4)+(5) 8,138,627 คน