เผยเงื่ อนไขใช้ แอพเป๋าตัง

สำหรับแอพ เป๋าตัง เป็นแอพพลิเคชั่นของรั ฐบ าล ทีทำงานหลากหลายหน้ าที่

ไ ม่ว่าจะเป็นการรับเงิ นจากโครงการของรั ฐ ไปจนถึงล่ าสุด การจองฉี ดวั คซี น เพื่อเพิ่มความสะดวกของประชาชน

ล่ าสุด กลายเป็นที่วิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่ างหนักทั่วโลกโซเชียล เมื่อเพจ ผู้บริโภค ได้โพสต์ถึงประเด็นความปลอดภั ยของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น

หลังจากพบว่า มีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เรื่อง การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว

เนื่องจาก มีการระบุว่า ผู้ใช้งานต้องยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

แก่กลุ่มธุรกิจการเงิ นและบริษัทในเครือของธนาคาร รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่น

โดยเพจระบุว่า ล่ าสุดมีการติ๊กให้ยินยอมการใช้งานอย่ างเดียวแล้วจ้า ทำเอาผู้บริโภคหลายคนถึงกับบ่น

เมื่อแอปเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่ าสุดมีนโยบ ายให้กดแชร์ข้อมูลกับทางบริษัทภายนอกด้วย

โดยมีการให้กดข้อตกลงยินยอม 3 ข้อ ทำเอาหลายคนข้องใจว่าทำไมต้องมีไห้กด

(**ข้อมูลข้อ 1-2 ที่หลายคนไ ม่โอเค มีร ายละเอี ยดให้อ่านใน Comment)

หลายคนไ ม่ได้อ่านร ายละเอี ยดและกดยินยอมไปหมด บอกเลยว่าจะย้อนกลับมาแก้ไขไ ม่ได้แล้วนะ

เพราะถือว่าเร ายินยอมไปแล้ว แต่สำหรับคนที่ยังไ ม่กด แล้วก็อ่ านจนหมด หากติ๊กไ ม่ยินยอมทั้ง 3 ข้อก็จะทำให้ไ ม่สามารถเข้าแอปได้

แต่ถ้าจะเป็นต้องใช้แอป คำแนะนำที่ดีที่สุดในการติ๊ก

คือ 2 ข้อแร กติ๊กไ ม่ยินยอมและข้อสุดท้ ายให้ติ๊กยินยอมน่ าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เพราะข้อสุดท้ ายพูดถึงใช้เอกส ารต่ างๆในการยืนยันตัวตนของท่าน โดยที่ทางบริษัทจะไ ม่เอาไปใช้ในทางอื่น

เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับทาง ผู้บริโภค จะเลือกติ๊กละกันนะ

แต่จริงๆแล้วข้อมูลส่วนตัวเร าเร าก็หวงแหละ แต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้แอปนี้ก็ทำต ามที่พี่งัวแนะนำละกันนะ

ขอบคุณ ผู้บริโภค