4วันเกิ ดมีโช ครับทรั พย์แบบคาดไ ม่ถึง

4วันเกิ ดมีโช ครับทรั พย์แบบคาดไ ม่ถึง

วันจันทร์

ล าภลอยจากตัวเล ข เ ล ขท้ายโ ทรศั พท์หรือเ ล ขทะเบี ยนรถ เจ้านายจะให้โช คใ หญ่

แนะซื้อกับหญิงพิก ารที่ข ายในห้าง จะถู ก โฉ ลกกับดว งท่านมาก

แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิ ดวันจันทร์เหมือนเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนแต่กลับ๑วงไ ม่ดีอย่ าง

ใครเขาแนะใส่บาต รตอนเช้าในวันจัน ทร์ จะดีกับตัว

วันพุธ

มีเกณ ฑ์ได้ล าภลอยจากตัวเล ข จะให้โช คใ หญ่

แนะให้ท่านไปทำบุญโ ลงศ พ จะดีกับตัว และยังช่วยสะส มบุ ญบารมีให้ตัวท่านเองให้พอกพูนยิ่งๆ ขึ้น

วันศุกร์

มีเกณ ฑ์ได้เล ขจากสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่เป็นข่ าวจะให้โช คใ หญ่

แนะซื้อกับแ ม่ค้ ามีอายุผิวขาวอวบที่ข ายในตลาดส ด จะถูกโฉ ล กกับดว งท่านมาก

วันอาทิตย์

เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ และเป็นคนที่มีส ติปัญญาก็ดี

มีความเป็นผู้นำสูง เป็นคนพูดจามัดใจคนเก่ง ปากเป็นเอก

ขอเพียงเอาความสามารถที่มีอยู่ใช้ให้ถูกที่ถูกทาง คนเกิ ดวันอาทิตย์ เล ขนำโช ค คือเ ล ข 2

แหล่งข้อมูล magcheewit