เลื่ อนไปโรงเรี ยนอีกรอบ

เลื่ อนเปิ ดเทอมอีกรอบ แบบไ ม่มีกำหนด เช็ กพื้นที่ด่วน

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพจที่ใช้ชื่อว่า ที่นี่แปดริ้ว

ได้โพสต์ข้อความประก าศเลื่ อนเปิ ดเทอมจากวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โดยได้ระบุข้อความว่า มติที่ประชุมเลื่ อนเปิ ดเทอม คณะกร รมการควบคุมติ ดต่อจังหวัดฉะเชิงเทร า

พิจารณาให้เลื่ อนการเปิ ดเทอมออกไป จากเดิม 14 มิถุนายน 2564

เลื่ อนไปจนกว่าจะมีคำสั่ งเปลี่ยนแปลง ให้โร งเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์

ประกาศดังกล่าว