เตื อนภั ยห้ ามกดเด็ ดข าด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน เพจ สู้ๆนะ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กองทุนสวั สดิการเป็บซี่ อันตร าย อย่ าเปิ ดอ่าน มันไว รั ส facebook

ไ ม่มีอะไรได้มาฟรีๆ หรอกครับ หล อกเอาข้อมูล เ งิน

เป็นสิ่งที่เดียวที่ล่ อต าล่ อใจคนง่ ายที่สุด ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับ

ของฟรีมันไ ม่มีจริง ไ ม่มีอะไรได้มาง่ ายๆขนาดนั้น

เดี๋ยวมันจะไ ม่คุ้มเ สีย เตื อนภั ย แล้วก็ไ ม่ต้องส่งมา

โพสต์ดังกล่าว

ระวั งกันด้วยนะครับ มิ จฉาชี พรูปแบบใ หม่

ขอบคุณ สู้ๆนะ