ได้เฮอีกแล้ว21มิถุนายน รับเ งิน7,000

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกระตุ้ นและฟื้นฟูเศร ษฐกิจหลังสถานก ารณ์cvคลี่คล าย

เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเท ศผ่ านผู้ที่มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภ าษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

โดยจะมีการเปิ ดลงทะเบี ยนผ่ านเว็ บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หลังจากที่ครม.อนุมัติโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน โดยมีหลักการรั ฐสนับสนุน e-Voucher ค่ าสินค้ า อาหาร ค่ าเครื่องดื่ม

และค่ าบริการ (ไ ม่รวมลอตเตอรี เครื่องดื่มแ อ ลก อ ฮอล์ ย า สูบ น้ำมันและก๊าชสำหรับย านพาหนะ

ค่ าบริการนำเที่ยว ค่ าที่พัก และ ค่าตั๋วเครื่องบิน)

ในอัตร า 10-15% สูงสุดไ ม่เกิน 7,000 บ าทต่อคน

โดยยอดใช้จ่ ายเพื่อคำนวณ e-Voucher ไ ม่เกิน 5,000 บ าทต่อวันต่อคน แบ่งเป็น 2 ต่อดังนี้

ต่อที่ 1 ใช้จ่ าย 1-40,000 บ าทแรก จะรับ e-Voucher 10% ของยอดชำระเงิ นที่จ่ ายจริง แต่ไ ม่เกิน 4,000 บ าทต่อคน

ต่อที่ 2 ใช้จ่ าย 40,001-60,000 บ าท รับ e-Voucher 15% ของยอดชำระเงิ นที่จ่ ายจริง แต่ไ ม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

ขณะนี้วิธีการใช้จ่ ายผ่ านโครงการ จะต้องนำเงิ นเข้ามาในวอลเล็ต บนแอปเป๋าตัง

โดยใช้จ่ ายในการซื้อสินค้ า/บริการ ที่จะได้รับ e-Voucher ช่วงก.ค.-ก.ย.

จากนั้นจะได้รับ e-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่ าย หรือช่วง ส.ค.-ธ.ค.64

โดยวงเงิ นสิทธิ์ที่ได้รับนั้น ก็จะเข้ามาในวอลเล็ต บนแอปเป๋าตังเช่นกัน ซึ่งไ ม่สามารถถอนเป็นเงิ นสดได้

คุณสมบัติประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สัญช าติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชน

ไ ม่เป็นผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ/ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/ไ ม่ใช้สิทธิโครงการค นละครึ่ง ระยะที่ 3

คุณสมบัติร้ านค้ าเข้าร่วมโครงการ

ร้ านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้ านค้ าสินค้ าทั่วไป การให้บริการ ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบี ยน Vat

ซึ่งจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นั่นเอง