เจ้าแห่อั้นแ ม่น้ำหนึ่ง

นาทีนี้ไ ม่มีใครไ ม่รู้จักเธออย่ างแน่นอน สำหรับแ ม่น้ำหนึ่ง หลังจากหลาย ง วด ก่อนทำเอาสั่นสะเทื อนไปทั้งวงการห ว ย

เมื่อ ภิรดา ธนโชติจินดา หรือ แ ม่น้ำหนึ่ง ออกมา ใ บ้ เล ขเ ด็ด

จนมีแฟนคลับและเซี ยน ห ว ย ถูกร างวัลไปจำนวนมาก ทำให้ง วดล่ าสุดวันที่ 16 มิ.ย.64

จึงเป็นที่จับต าของบรรดาคนชื่นชอบตัวเลขว่า

งว ดนี้แ ม่น้ำหนึ่งจะมีเลขเ ด็ ดมาใบ้มาบอกอีกหรือไ ม่ อย่ างไรก็ต ามโปรดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่านและซื้ออย่ างมีสติ

โปรดใช้วิจ ารณญาณ

โปรดใช้วิจ ารณญาณ

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่ านมา แ ม่น้ำหนึ่ง ออกมาเปิ ดเผยระหว่างแ ก้บนปู่อนันตน าคร าาช

ซึ่งมีการใบ้ดอกไม้ที่มาถวายให้ 2 ครั้ง นับรวมได้ 578 กลีบ ซึ่งบอกว่าจะมาทำคลิปนับให้ดูในภายหลังด้วย

แ ม่น้ำหนึ่ง โพสต์ข้อความระบุว่า แก้บนปู่อนันตนาคร าาช ในขณะที่พี่ริต้าร่ ายรำ

ได้นำดอกไม้มาถวายให้ 2 ครั้ง ให้ทั้งหนึ่งและแม่นับรวมกันได้ 578 ก ลี บ

เดี๋ยวจะมาทำคลิปนับให้ดูนะคะ วันนี้มีบททดสอบและมีกำลังใจเกิ ดขึ้น รอบหน้ าขอให้ปังกว่านี้นะคะ สาธุ สาธุ สาธุ

ปล.ความเชื่ อส่วนบุคคลของหนึ่งคือ หนึ่งเ ชื่อ และศรัทธาในปู่พญานาค

แต่หนึ่งไ ม่เชื่ อว่าท่านจะมาทรงในร่ างกายของคนที่มีกิเลสตัณห า มีแต่ความสกปรก

ศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ ยวจิตใจ ที่ทำให้เร ามีแร งต่อสู้กับปัญห า ขอให้ทุกคนจงสำเร็จ

โปรดใช้วิจ ารณญ าณ

ขอบคุณ แ ม่น้ำหนึ่ง