3กลุ่ม วันนี้เงิ นเข้ารีบไปกดใช้ได้เลย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เพจ นครินทร์ กลิ่นซ้อน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กรมบัญชีกลาง โอนเ งิน

1 เบี้ ยยังชีพผู้สูงอ ายุ

2 เบี้ ยความพิการ

3 เงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเ กิด ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564

วันนี้อย่ าลืมไปเช็ กกันนะครับ