แห่คืน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

9 มิ.ย. 64 บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน

วานนี้ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน ที่ผ่ านมา มีผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 1 และ 2

ได้ยื่นเรื่องขอคืนบัตรสวั สดิการเพื่อสละสิทธิ ผ่านกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด

รวมทั้งสิ้ น 1,195 คน จากจำนวนผู้ถือบัตรฯ จำนวน 13.65 ล้านคน

สำหรับผู้ที่สละสิทธิดังกล่าว สามารถลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการ ค นละครึ่งระยะที่ 3

หรือ โครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ได้ ซึ่งโครงการค นละครึ่งระยะที่ 3

จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนผ่ านเว็ บไซต์ www.ค นละครึ่ง.com ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

และโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน

ผ่ านเว็ บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 22.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยใช้ G-wallet ในแอปฯเป๋าตัง สามารถกดลงทะเบี ยนโครงการ ค นละครึ่ง ระยะที่3

และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตังตามวันที่กำหนดได้เลย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ได้รับสิทธิเร าชนะกลุ่มที่ 4 )

โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 2.5 ล้านคน หากต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิในโครงการ ค นละครึ่งระยะที่ 3 หรือ ยิ่งใช้ยิ่งได้

แทน จะต้องลงทะเบี ยนเพื่อรับสิทธิต ามโครงการดังกล่าวผ่ านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

และจะถือเป็นการสละสิทธิต ามโครงการเพิ่มกำลังกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยอัตโนมัติ