ศึกษาธิการยืนยันไ ม่เลื่ อน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทร วงศึกษาธิการ ยืนยันไ ม่มีการเลื่ อนเปิ ดเทอมอีก

โดยจะให้เปิ ดเทอมพร้อมกันทั่วประเท ศในวันที่ 14 มิ.ย. 64

พร้อมแนะให้ใช้การสอน 5 รูปแบบ ป้องกัน เรียกว่ารูปแบบ 5 On

หลังจากที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวถึงความพร้อมการเปิ ดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ว่าก่อนจะเปิ ดการเรี ยนการสอน ส่วนตัวคิดว่า หากจะเปิ ดเรียนจริงๆ คงต้องใช้การเรียนแบบระบบออนไลน์ไปก่อน

เพราะมีความกังวลว่า หากต้องไปเรียนรวมกัน จะมีการสัมผัสกัน อาจจะทำให้ติ ดกันได้

ทว่าร ายงานล่ าสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ

เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการเขตการศึกษาทั่วประเท ศผ่ านระบบซูม

โดยย้ำถึง ให้โรงเรียน เปิ ดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนด

ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ พร้อมกันทั่วประเ ทศโดยไ ม่มีการเลื่ อน

แต่ขอให้สถานศึกษาพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนให้สอดคล้องกับสถานก ารณ์cv ในพื้นที่

และ ตามความพร้อมของผู้เรียนต ามรูปแบบในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผส านกันในรูปแบบ 5 On

ได้แก่

1.On Line ผ่ านช่องทางออนไลน์ต่ างๆ

2.On Air ทางโทรทั ศน์ผ่ านดาวเทียม เช่น DLTV

3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่ านผู้ปกครอง

4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภั ยและ

5.On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรี ยนเป็นช่องทางติ ดต่อสื่อส ารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน

รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้ าน- ที่ประชุมได้ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจสถานก ารณ์ติ ดเชื้ อในพื้นที่อย่ างต่อเนื่อง

เพื่อไ ม่ให้โรงเรียนกลายเป็นจุดเริ่มของการแพร่ระบ าด

ทั้งนี้ทุกสัปดาห์กระทร วงได้หารือกับศบค.ถึงสถานก ารณ์ติ ดเชื้ อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ก่อนประเมินการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในยุคcv

พร้อมกันนี้ ยังแจ้งถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา อย่ าหลงเชื่ อข่าวปล อม ที่แชร์ส่งต่อกัน

ว่าจะสามารถจัดหาวัคซี นฉี ดให้กับครู บุคลากร และนักเรียนได้

โดยเรียกเก็บเงิ นแบบเหมาจ่ าย พร้อมมีประกันภัยผลข้างเคี ยงจากการฉี ดวั คซี นด้วยนั้นว่า ไ ม่เป็นความจริง หากสงสั ยก็ให้สอบถามได้