สู้ชีวิตลำพัง เก็บของเก่าข ายส่งตัวเองเรี ยน

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า จากกรณีพบเด็ กวัย 16 สู้ชีวิตหลังไ ร้พ่อแ ม่

คือ นายตะวัน มุสิกา หรือ น้องเก้า อายุ 16 ปี อยู่บ้ านเลขที่ 9849/1 ถนนหัวหนอง 1 เขตเทศบาลตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครร าชสีมา

เป็นหนึ่งในตัวอย่ างของเย าวชนที่สู้ชีวิต ดำรงชีพด้วยการเก็บของเก่าข าย

หลังจากพ่อและแ ม่ได้เสี ยไปกว่า 1 ปีแล้ว อาศัยอยู่ในบ้ านหลังเล็กๆ สภาพทรุ ดโทร มเพี ยงลำพัง

ปัจจุบันเรี ยนอยู่ที่โรงเรียนวิทย าลัยเทคนิคบัวใหญ่ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่ างยนต์ แต่ช่วงนี้โรงเรียนยังไ ม่เปิ ดการเรียนการสอน จึงอยู่ที่บ้ านหาเก็บของเก่าไปข ายสร้ างร ายได้

น้องเก้า บอกว่า ตนเป็นลู กช ายคนเล็ก มีพี่สาวทั้งหมด 4 คน แต่แย กย้ ายกันไปมีครอบครั วและทำงานในต่ างจังหวัด

นานๆ พี่สาวจึงจะเดินทางมาเยี่ ยม แต่ละวันตนต้องอาศัยออกไปเก็บหาของเก่าตามถังขยะ มาเก็บไว้

เมื่อได้จำนวนมากก็จะนำไปข ายให้กับร้ านรับซื้อของเก่า ได้เงิ นมาครั้งละ 1,000 บ าท

โดยเงิ นที่ได้จะเก็บมาเป็นค่ าใช้จ่ ายซื้อข้าวกินและไว้เป็นทุนการศึกษา

ทำอย่ างนี้มานานกว่า 1 ปีแล้ว ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้ านคนเดียวหลังจากที่แ ม่เสี ย

จะมีเพื่อนบ้ านแวะเวี ยนเข้ามาดูแลบ้ างเป็นบ างครั้ง ซึ่งสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตก็คือความใฝ่ฝันอย ากเป็นช่างยนต์มืออาชีพ

จึงต้องอดทน ขยัน ใช้จ่ ายเงิ นอย่ างประหยัด อาศัยเก็บของเก่าข ายเลี้ยงชีวิต ไ ม่เคยแบมือขอเงิ นจากใคร

นางสุพิญ ไพราม อายุ 68 ปี เพื่อนบ้ านที่อยู่ติ ดกันกับบ้ านน้องเก้า

บอกว่า น้องเก้าอาศัยอยู่คนเดียว หลังจากที่พ่อกับแ ม่เสี ยไปแล้ว จะเห็นน้องเก้าออกไปเก็บของเก่าทุกวัน

ขับรถจักรย านยนต์พ่ วงข้างออกไปตระเวนเก็บของเก่ามาข าย

ทำอย่ างนี้มานานกว่า 1 ปีแล้ว ตนและเพื่อนบ้ านต่ างเว ทน า

และเห็นว่าน้องเก้าเป็นเด็ กขยัน ไ ม่เกเร จึงสลับกันเข้ามาดูแลช่วยเหลือบ้ างต ามโอกาส