เยี ยวย าชาวบ้ าน ครัวเรื อนละ 1,000

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนย าวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครร าชสีมา

นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครร าชสีมา

ได้เป็นประธานเปิ ดโครงการมอบเงิ นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน ควบคุม

และการแพร่ ร ะ บ า ด ของ CVซึ่งเป็นการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบี ยบของกระทร วงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบี ยบของกระทร วงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์

โดยมอบเงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือบรรเทาความเดื อดร้ อนให้กับชาวบ้ านที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐ

เรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระ บ า ด ของ CV ครัวเรื อนละ 1,000 บ าท

โดยถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไ ม่ได้หรือ ผู้ พิ ก า ร จะได้เพิ่มเติมอีกร ายละ 3,000 บ าท