เผยเงิ นอุดหนุนบุตร เดือนมิ.ย.

นาย จุติ ไกรฤกษ์ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพัฒนาสังคมและความมั่นค งของมนุ ษย์

โพสต์ภาพและข้อความผ่ านเพจเฟซบุ๊ค จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

ว่า เงิ นอุดหนุน เ ด็ ก ออกวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาทต่อเดือน

จำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,196,732 ร าย จำนวนเ งิน 1,427,389,200 บ าท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบี ยนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเ กิด

โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300