ห้ ามพล าดเผยวิธีล ค นละครึ่งเฟส3 เพื่อรับสิ ทธิ์เ งิน3,000

จากกรณี คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณา ของคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ ายเงิ นกู้

โดยมอบหมายให้กระทร วงการคลังดำเนินมาตรการลดภาระค่ าคร องชีพและฟื้นฟูเศร ษฐกิจจากผลกระทบของCV

ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ล้านคน

โดยประชาชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการ ซึ่ง 1 ในนั้นคือโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3

โครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 เปิ ดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไ ม่เกิน 31 ล้านคน

จะได้รับสิทธิ์ภาครั ฐร่วมจ่ ายร้อยละ 50 สำหรับค่ าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป

และค่ าบริการ (นวด สปา ทำผม ทำเล็บ ค่ าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ)

ทั้งนี้ ยกเว้นสล ากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย าสูบ ไ ม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไ ม่เกิน 1,500 บาทต่อคน

ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไ ม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงิ นรวม 93,000 ล้านบ าท

ซึ่งการร่วมจ่ ายค นละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงิ นลงสู่ระบบเศ รษฐกิจเป็นเ งิน 186,000 ล้านบ าท

เงื่ อนไขการลงทะเบี ยนสำหรับประชาชน มีดังนี้

– มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญช าติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน

– ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบี ยนได้ 1 โครงการเท่านั้น

– ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

(ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครั ฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th)

– ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(ผ่ านบัตรประชาชน), (ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เร าชนะ.com)

– ไ ม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

เงื่ อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชน

– รั ฐช่วยจ่ าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่ านแอปฯ “เป๋าตัง”

– จำกัดสิทธิ์ไ ม่เกิน 150 บ าท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ “ค นละครึ่ง” ไ ม่เกิน 3,000 บ าท ตลอดโครงการ

– ไ ม่หักสิทธิ์ หากใช้ไ ม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไ ม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใ หม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

– ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้ านค้ าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

– สามารถใช้สิทธิ์ “ค นละครึ่ง” ได้เวลา 06.00-23.00 น. ไ ม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้

วิธีเข้าร่วมโครงการ “ค นละครึ่ง เฟส 3” ผ่ านแอปฯ “เป๋าตัง”

1. ดาวน์โหลดและติ ดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” ระบบ iOS (คลิกที่นี่) และ ระบบ Android (คลิกที่นี่) พร้อมผูก G-wallet

2. กดแถบโครงการค นละครึ่ง เพื่อลงทะเบี ยน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

3. รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบี ยนในแอปฯ “เป๋าตัง” (ภายใน 3 วัน)

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย

หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่ านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที)