ไปดูร าค าน้ำมันวันนี้มีการปรั บเปลี่ ยนยังไงบ้ าง

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (14 มิ.ย.) ตามข้อมูลจากบ างจาก แก๊ สโซลฮ อล์ 95 จำหน่ ายที่ร าค าลิ ตรละ 28.25 บ าท

ส่วนแ ก๊สโซลฮ อล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 27.98 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 ร าค าอยู่ที่ 25.59 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 28.59 บ าท และดีเซ ลพรีเมี ยม

(Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.36 บ าท ขณะที่ร าค าน้ำมันพ รุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:26 น. ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.59 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.59 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.34 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.36 บ าท

หมายเ หตุ: ร าค าอ้ างอิงจาก บมจ.บ างจาก ควรตรว จสอบร าค า ณ สถานีเติ มน้ำมันอีกค รั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.