ร าค าทองคำล่าสุด

ร าค าทองคำวันนี้ (14 มิ.ย.64) สมาคมค้ าทองคำประกาศร าค าซื้ อขายครั้งแรกของวัน

ปรั บลดลง 50 บ าท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับร าค าปิดวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,400 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้ าทองคำ ที่เผยแพ ร่ผ่านทางเว็ บไซต์ เมื่อเวลา 9:22 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,800 บ าท ขายออก 27,900 บ าท ตามประก าศครั้งล่าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,303.16 บ าท และขายออกที่ร าค า 28,400 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,892.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 9 มิ.ย. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้ อ บ าทละ 27,800 บ าท

• ขายออก บ าทละ 27,900 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้ อ บ าทละ 27,303.16 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,400 บ าท

ข้อมูลprachachat