อบต.ให้เงิ นประชาช นคนละ 1,000 บ าท

ที่หอประชุมองค์การบ ริหารส่วนตำบลดอนย าวให ญ่ อำเภอโนนแ ดง จังหวัดนครร าชสีมา

นายกมลศักดิ์ เกษเ มธีการุณ รองนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครร าชสีมา

ได้เป็นประธ านเปิ ดโครงการมอบเงิ นช่วยเหลื อผู้ได้รับผลกระทบจากมา ตรการป้องกัน

คว บคุม และการแพ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV-19

ซึ่ งเป็นการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบี ยบของกระทรว งมห าดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาช นตามระเบี ยบของ

กระทรวงพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของม นุษย์ โดยมอบเงิ นเยี ยวย าช่วยเหลือบรรเท าความเดื อดร้ อน

ให้กับช าวบ้ านที่ได้รับผลกระท บจากมาตรการของรั ฐ เรื่องการควบคุมป้องกันการแพ ร่ระ บ า ด

ของ โ ร ค ไ ว รั ส โ ค โ ร น า หรือ CV-19 ครั วเรือนละ 1,000 บ าท

โด ยถ้าหากเป็นผู้สู งอายุที่ช่วยเหลื อตัวเองไม่ได้หรือ ผู้ พิ ก า ร จะได้เพิ่มเติมอีกร ายละ 3,000 บ าท

ข้อมูลsiamtopic