สาเห ตุคลังระงับสิ ทธิ์ เร าช นะ

วันที่ 11 มิถุนายน 64 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเ ผยความคืบหน้าของโครงการเร าช นะว่า

กระทรวงการคลังได้ตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเ กณฑ์ หรือเงื่ อนไขของโครงการเร าช นะ

ในวันที่ 11 มิ.ย.64 จึงได้ระงับสิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการเพิ่มเติม จำนวน 120 ร าย

ขอให้ผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิ ทธิ์ชั่ วคร าวดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง (โครงการเร าช นะ)

ภายในวันที่ 25 มิ.ย.64 ตามข้อความแนะนำที่ปร ากฏขึ้นในแอพพลิเคชั น ถุงเงิ น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

กระทรวงการคลังจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงการคลังจะเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบประชาช น

และผู้ประกอบการที่กระทำการเข้าข่ายผิ ดหลักเก ณฑ์หรือเงื่ อนไขของโครงการอย่ า งใกล้ชิด

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขย ายผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาช นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติตามหลักเ กณฑ์หรือเ งื่อนไขของแต่ละโครงการอย่ างเคร่งครัด

เพื่อไม่ให้เสียสิ ทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคต และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเ ร าช นะ ณ วันที่ 11 มิ.ย.64 ดังนี้ 1)

ประชาช นกลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 เป็นต้นมา จำนวน 100,139 ล้านบ าท

2) ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั น เป๋าตัง ในโครงการเร าเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว

จำนวน 17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นมา จำนวน 146,812 ล้านบ าท

และ 3) ประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน

มียอดใช้จ่ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.64 เป็นต้นมา จำนวน 20,162 ล้านบ าท

ทำให้มีมูลค่ าการใช้จ่ายหมุนเวี ยนในระบบเศ รษฐกิจไทยแล้วกว่า 267,113 ล้านบ าท

และมีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการเร าช นะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงิ นสิ ทธิ์แล้ว จำนวน 22.3 ล้านคน

ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าร าค าประหยั ดพัฒนาเศ รษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชั น ถุงเงิ น

ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ