มาดูการปรั บเปลี่ ยนร าค าทองคำวันนี้

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:25 น.

โดยร าค าทองล่าสุดร าค านั้น ยังคงที่หลังจากที่ปรั บลดอย่ างต่อเนื่องมาหลายวัน

ส่งผลทำให้ร าค าวันนี้ทองคำแท่ ง รับซื้อบ าทละ 27,350 ขายออกบ าทละ 27,450 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 26,863.52 ขายออกบ าทละ 27,950บ าท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ.

ซึ่งร ายละเอี ยดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านขายทองต้องติดสล ากสิ นค้ าถูกต้องและชั ดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าค าขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสิ นค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชั ดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิ ต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชั ดเจน

ข้อมูลsiamtopic