เตรี ยมตัวให้พร้ อม 21มิ.ย.นี้ รับเงิ นอีก 7,000

เป็นอีกหนึ่งอเรื่องร าวที่คนทั้งประเทศต่าง ให้ความสนใจและติดตาม ตรงนี้ต้องบอกว่าเฮทั้งประเทศ

ล่าสุด นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยว่า มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกระตุ้นและฟื้นฟูเศ รษฐกิจหลังสถานการณ์cv-19คลี่คลาย

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่ าเพิ่ม (Vat)

โดยจะมีการเปิ ดลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หลังจากที่ครม.อนุมัติโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน โดยมีหลักการรั ฐสนับสนุน e-Voucher

ค่ าสิ นค้ า อาหาร ค่ าเครื่องดื่ม และค่ าบริการ (ไม่รวมลอตเตอรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ย า

สูบน้ำมันและก๊าชสำหรับย านพาหนะ ค่ าบริการนำเที่ยว ค่ าที่พัก และค่ าตั๋วเครื่องบิน)ในอัตร า 10-15%

สูงสุดไม่เกิน 7,000 บ าทต่อคน โดยยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บ าทต่อวันต่อคน แบ่งเป็น 2 ต่อดังนี้

ต่อที่ 1 ใช้จ่าย 1-40,000 บ าทแรก จะรับ e-Voucher 10% ของยอดชำระเงิ นที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บ าทต่อคน

ต่อที่ 2 ใช้จ่าย 40,001-60,000 บ าท รับ e-Voucher 15% ของยอดชำระเงิ นที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

ขณะนี้วิธีการใช้จ่ายผ่านโครงการ จะต้องนำเงิ นเข้ามาในวอลเล็ต บนแอปเป๋าตัง

โดยใช้จ่ ายในการซื้อสิ นค้ า/บริการ ที่จะได้รับ e-Voucher ช่วงก.ค.-ก.ย.

จากนั้นจะได้รับ e-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่าย หรือช่วง ส.ค.-ธ.ค.64

โดยวงเงิ นสิ ทธิ์ที่ได้รับนั้น ก็จะเข้ามาในวอลเล็ต บนแอปเป๋าตังเช่ นกัน ซึ่งไม่สามารถถอนเป็นเงิ นสดได้

คุณสมบัติประชาช นที่เข้าร่วมโครงการ

สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบั ตรประชาช น

ไม่เป็นผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ/ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ/ไม่ใช้สิ ทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

คุณสมบัติร้ านค้ าเข้าร่วมโครงการ

ร้ านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้ านค้ าสิ นค้ าทั่วไป การให้บริการ ที่เป็นบุคคลธร รมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบี ยน Vat

ซึ่งจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นั่นเอง

ข้อมูลkhaoweb