โครงการคนละครึ่งเฟส3 เหลื ออีกไม่ถึง 5 ล้านสิ ทธิ์ รี บไปใช้เลย

ลงทะเบี ยน “คนละครึ่งเฟส 3” สิ ทธิ์ยังเหลือกว่า 5 ล้านสิ ทธิ์ ผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์แล้วเริ่ มใช้รอบแรก 1 ก.ค.64

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า หลังจากกระทรวงการคลังได้เปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ

“คนละครึ่งเฟส 3” ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็ บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปพลิเคชั น “เป๋าตัง”

เพื่อรับสิ ทธิ์ภาครั ฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บ าทต่อคน ในแต่ละรอบ

โดยรอบแร กตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 กันย ายน 2564

และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

อย่ างไรก็ตาม ล่าสุด เมื่อเวลา 08.40 น. ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการเปิ ดลงทะเบี ยน พบว่ายังมีจำนวนสิ ทธิ์คงเหลือ 5,157,098 สิ ทธิ์

วิธีการรับสิ ทธิ์ สามารถลงทะเบี ยนได้ 2 ช่องทาง

ลงทะเบี ยนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” พร้อมผู ก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิ ทธิ์โครงการ/มาตรการรั ฐที่ใช้แอปฯ “เป๋าตัง”

ลงทะเบี ยนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

วิธีลงทะเบี ยน “คนละครึ่งเฟส 3” ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

1. เข้าแอปพลิเคชั น “เป๋าตัง”

2. เลือกคำว่า “G wallet”

3. เลือกคำว่า “ใช้สิ ทธิ์” สิ ทธิ์คนละครึ่ง

4. เข้าสู่หน้า หลักเก ณฑ์ เงื่ อนไข และความยินยอมสำหรับประชาช นที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

5. จากนั้นให้ค ลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน

และตกลงยินยอมตามร ายละเอี ยดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” จากนั้นกด “ยืนยัน”

6. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการลงทะเบี ยน หากเป็นผู้ที่มีข้อมูลในแอปฯ

เป๋าตัง แล้วจะขึ้นข้อมูลตามบั ตรประชาช นให้เลย โดยกรอกข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

อาชีพ/การทำงานหลัก

ลัก ษณะงานมีนายจ้างหรือไม่

ประเภทค่ าตอบแทนของร ายได้หลัก

รูปแบบค่ าตอบแทนของร ายได้หลัก

ร ายได้จากร ายได้หลักต่อเดือน

มีอาชีพเสริมหรือไม่

7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิ กคำว่า “ลงทะเบี ยน”

8. จากนั้นระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศั พท์ที่ท่านลงทะเบี ยนไว้

โดยเป็นหมายเลข 6 ตัว เมื่อกรอกเส ร็จให้คลิ ก “ยืนยัน OTP”

9. เสร็ จแล้วจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่ อนไขโครงการต่อไป

ทั้งนี้โครงการจะแจ้ งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS/แอปฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วัน” ถือเป็นอันเส ร็จการลงทะเบี ยน.

ข้อมูลthairath