ตร วจสอบได้แล้ว ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันประจำวันนี้ (16 มิ.ย.) ตามข้อมู ลจาก บมจ.บ างจาก แก๊ สโซลฮ อล์ 95 จำหน่ ายที่ร าค าลิ ตรละ 28.25 บ าท

ส่วนแ ก๊สโซลฮ อล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 27.98 บ าท

ข ณะที่ร าค าน้ำมันดีเ ซลล่าสุด จำหน่ ายที่ร าค า 25.59 บ าท ดีเ ซล B7 ร าค า 28.59 บ าท

และดีเ ซลพรีเมี ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.36 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันพ รุ่งนี้ ยังไม่มีประก าศเปลี่ ยนแ ปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:19 น. ที่ผ่านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.59 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.59 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.34 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.36 บ าท

หมายเ หตุ: ร าค าอ้า งอิงจาก บมจ.บ างจาก ค วรตรว จสอบร าค า ณ สถานีเ ติมน้ำมันอีกครั้ ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.