ใครที่ลงคนละครึ่งเฟส3แล้วรอรับ SMS ได้เลย

กระทรวงการคลั งได้เปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านเว็ บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตัง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น. เพื่อขอรับสิ ทธิ์ 3,000 บ าท เข้าแอปฯ เป๋าตัง กำหนดสิ ทธิ์ 31 ล้านคน

เพื่อใช้จ่ ายกับร้ านค้ าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งที่ติ ดตั้งแอปฯ ถุงเงิ น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป

แอป

โดยผู้ที่ลงทะเบี ยนคนละครึ่ง สำเร็จแล้วจะได้รับข้อความหลั งลงทะเบี ยนว่าระบบได้รับข้อมูลแล้วและจะตร วจสอบเงื่ อนไข

พร้อมกับแ จ้งผลว่าผ่านเก ณฑ์เข้าร่วมโครงการหรือไม่ผ่านทาง SMS หรือแอปฯ เป๋าตัง ใน 3 วัน

ภาพดังกล่าว

ล่าสุด มีผู้ลงทะเบี ยนคนละครึ่งเฟส 3 ที่เพิ่งลงทะเบี ยนไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64

ได้รับข้อความว่าลงทะเบี ยนร่วมโครงการคนละครึ่งสำเร็จ พร้อมกับแ จ้งให้เริ่มใช้สิ ทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตังในวันที่ 1 ก.ค. นี้

สำหรับการใช้จ่ ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง รั ฐบ าลจะโ อนวงเงิ น 1,500 บ าท ง วดแรกในวันที่ 1 ก.ค. งว ดที่สองอีก 1,500 บ าท

ในวันที่ 1 ต.ค. สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยต้องเติมเงิ นเข้าไปใน G-Wallet

ที่เป็นตัวเลข 15 หลักก่อน สามารถเติมเงิ นได้ผ่านแอปพลิเคชั นโมบ ายแบงกิ้งทุกธนาค าร

เลือก เติมเงิ นพร้อมเพย์ หรือตามขั้นตอนที่ระบุในแอปฯ เป๋าตัง

โดยรั ฐบ าลจะช่วยออกค่ าใช้จ่ ายในการซื้ ออาหาร เครื่องดื่ม สิ นค้ าและบ ริการ 50% สูงสุด 150 บ าทต่อวัน

ส่วนอีก 50% หรือเกินกว่าที่รั ฐออกให้ 150 บ าท ชำระผ่าน G-Wallet

และหากทั้งวันใช้ไม่หมด 150 บ าท จะนำไปรวมยอดสะสมเพื่อใช้ในวันถัดไป