ทรูมันนี่วอเล็ทใจป้ำให้ยื มวงเงิ น 10,000 บ าท

สิ นเชื่ อ Micro Credit จาก เป็นบริการ TrueMoney สิ นเชื่ อส่วนบุคคล ที่ได้ร่วมมือกับบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด

จัดทำมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาช นที่เป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช ระบบร ายเดือน

ที่มาพร้อมปลอดดอกเบี้ ย 0% เดือนแรก วงเงิ นกู้ยื ม สูงสุด 10,000 บ าท เบิกเงิ นสดใช้ได้ผ่าน แอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

สิ นเ ชื่อทรู Micro Credit เป็นบริการ สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม สำหรับ ลู กค้ าทรู ที่ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ

กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาแบ่งจ่าย ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขของบริษัทฯ ดอกเบี้ ยโปรโมชั่น 0% เฉพาะเดือนแรก

ทั้งนี้อัตร าดอกเบี้ ยปกติของบริษัทฯ อยู่ที่ 24% ต่อปี การคิดดอกเบี้ ย จะคิดแบบลดต้นลดดอก

บริการสิ นเชื่ อ Micro Credit จาก True คือการปล่อยสิ นเชื่ อในวงเ งินขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการขอ

สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่านธนาค ารหรือสถ าบันการเ งิน มาเป็นการขอสิ นเ ชื่อผ่านผู้ให้บริการมือถือแทน

เพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงิ นกู้จำนวนไม่มากหรือเงิ นด่วนที่หมุนไม่ทันสามารถเข้าถึงเงิ นจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น

หากสนใจดูร ายละเอี ยดการสมัครสิ นเชื่ อตามนี้ได้เลย

ร ายละเอี ยด สิ นเชื่ อ Micro Credit

วงเงิ นกู้ยื ม

-กู้ยื มเ งิน ได้ตั้งแต่ 5,000 สูงสุดได้ 10,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ ย

-อัตร าดอกเบี้ ย 24% ต่อปี

จุดเด่น

-ดอกเบี้ ยโปรโมชั่ น 0% (เฉพาะเดือนแรก)

-ไม่ต้องค้ำ ใช้แค่บั ตรประชาช นใบเดียวสมัคร

-การเบิกใช้สิ นเชื่ อ เงิ นจะโอนเข้าบั ญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทซึ่งผู กกับเบอร์โทรศั พท์ตามที่ลู กค้ าระบุ

วิธีสมัคร สิ นเชื่ อ Micro Credit

ขั้นตอนสมัคร สิ นเ ชื่อ Micro Credit คลิ กที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร สิ นเชื่ อ Micro Credit

-สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

-ต้องเป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช บุคคลธรรมดาแบบร ายเดือนเท่านั้น

-มีอายุการใช้งานมากกว่า 180 วัน หรือประมาณ 6 เดือน และไม่มีค่ าบริการคงค้ าง

-มีประวัติในการชำระค่ าบริการที่ดี ไม่ค้ างชำระ

ข้อมูลเพิ่มเติม สิ นเชื่ อ Micro Credit คลิ กที่นี่

เอกส ารประกอบการสมัคร สิ นเชื่ อ Micro Credit

-บั ตรประชาช นตัวแค่ในเดี ยวเท่านั้น

ข้อมูลbang-jaab