วันนี้ เตรี ยมรับมือ พ ายุเข้าฝ นถล่ ม หนั กมากในบ างพื้ นที่

วันที่ 17 มิ.ย. กร มอุตุนิยมวิ ทย า พย ากรณ์อาก าศ 24 ชั่ วโมงข้ างหน้ าว่า ประเท ศไ ทยยังคงมีฝนฟ้ าคะนองเ กิดขึ้น

และมีฝนต กหนักบ างแ ห่งในภ าคเห นือ เนื่ องจากมร สุมตะวันตกเฉี ยงใต้กำลังปานกล างพั ดปกค ลุมทะเลอั นดามัน

ประเ ทศไทย และอ่ าวไ ทย ขอให้ประชาช นบริเ วณภาคเห นือระวั งอันตร ายจากฝนตกหนั กและฝ นที่ต กสะส มซึ่ง

อาจทำให้เ กิดน้ำท่ วมฉั บพลั นน้ำป่าไ หลห ลากได้ในระยะนี้

ส่วนค ลื่นลมบริเว ณทะเลอั นดามันและอ่ าวไท ยตอนบนมีกำลังป านกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้ าคะนองค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนอ่า วไทยตอนบนมีค ลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ น

สูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ช าวเ รือบริเ วณทะเลอันด ามันตอนบนค วรเพิ่ มความระมั ดระวั งในการเ ดินเ รือไว้ด้วย

ส่วนฝุ่ นละอองขนา ดเล็ก ในช่ วงของฤดูฝ นการสะสมของฝุ่ นละอ อง/หม อกค วันมีน้อย

สำหรับพย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไ ทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่ งนี้ มีดังนี้.

ภาคเหนือ มีฝนฟ้ าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนต กหนักบ างแห่ง บริเ วณ จ.แ ม่ฮ่ องสอน เชี ยงใ หม่

ลำพูน สุโขทัย กำแพงเ พชร และตาก อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 30-33 องศาเ ซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉีย งเห นือ มีฝนฟ้ าคะนอ งร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณ จ.เลย ขอนแ ก่น ชั ยภูมิ

นครร าชสีมา บุรีรั มย์ สุรินทร์ ศรีสะเ กษ ร้อ ยเ อ็ด ยโสธร อำน าจเจ ริญ และอุบลร าชธานี

อุณหภู มิต่ำสุด 24-25 องศาเ ซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 32-35 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้ าคะนองร้อยละ 60 ของพื้ นที่ ส่ว นมากบริเ วณ จ.ร าชบุรี กา ญจนบุรี อุ ทัยธ านี

นครสวร รค์ ชัยน าท สุพร รณบุรี และนครปฐ ม อุณหภู มิต่ำสุด 22-26 องศาเซ ลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 31-34 องศาเ ซลเซี ยส ลมตะวั นตกเฉีย งใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวั นออก มีฝนฟ้ าคะนองร้อ ยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณ จ.ฉะเชิ งเทร า ปร าจีนบุรี

สร ะแก้ว ชลบุรี ระยอง จั นทบุรี และตร าด อุณหภู มิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 31-34 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงประม าณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้ าคะนองร้ อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณ จ.เพชรบุรี

ประจวบคีรีขั นธ์ ชุ มพร สุร าษฎร์ธานี นครศ รีธรรมร าช ยะลา และนร าธิวาส อุณหภู มิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซี ยส

อุณหภู มิสูงสุด 32-35 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันตกเ ฉียงใต้ คว ามเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูงประม าณ 1 เมตร ห่ างฝั่งค ลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวั นตก) มีฝนฟ้ าคะนองร้ อยละ 60 ของพื้ นที่ ส่วนมากบริเ วณ จ.ระน อง พั งงา ภูเก็ ต

กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภู มิต่ำสุด 24-25 องศาเซ ลเ ซียส อุณหภู มิสูงสุด 32-34 องศาเ ซลเ ซียส

ตั้งแต่ จ.ภูเก็ต ขึ้นมา ลมตะวันตกเ ฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเ วณที่มีฝนฟ้ าคะนอง คลื่นสู งมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่ จ.กร ะบี่ลงไป ลมตะวันตกเ ฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเท พม หานครและปริม ณฑล มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภู มิต่ำสุด 26-27 องศาเซ ลเ ซียส

อุณหภู มิสูงสุด 33-35 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.